Chen, Wenbing

Chemistry & Biochemistry

Education

PhD from Chinese Academy of Science at 2011

Website

http://scholar.google.com/citations?user=t0neT40AAAAJ&hl=en

Research Lab

Prof. Xiaohua Peng

Research Areas

Organic Chemistry and Medicinal Chemistry

Selected Publications

  • Wenbing Chen.; Kumudha Balakrishnan.; YunyanKuang.; Yanyan Han.; Min Fu.; Varsha Gandhi.; Xiaohua Peng*.  J. Med. Chem. 2014, 57, 4498–4510.
  • Wenbing Chen.; Yanyan Han.; Xiaohua Peng*.  Chem. Eur. J. 2014, 20, 7410–7418.
  • Wen-Bing Chen.; Zhi-Jun Wu,; Jing Hu.; Lin-Feng Cun.; Xiao-Mei Zhang.; Wei-Cheng Yuan*. Org. Lett. 2011, 13, 2472-2475.
  • Wen-Bing Chen.; Qing-Lan Pei.; Lin-Feng Cun.; Xiao-Mei Zhang.; Wei-Cheng Yuan*.  Org. Lett. 2010, 12, 3132-3135. 
  • Wen-Bing Chen.; Yu-Hua Liao,; Xi-Lin Du.; Xiao-Mei Zhang.; Wei-Cheng Yuan*.Green Chem. 2009, 11, 1465-1476. 
  • Wen-Bing Chen.; Wen-Yong Han.; Yan-Yan Han.; Xiao-Mei Zhang.; Wei-Cheng Yuan.* Tetrahedron. 2013, 69, 5281-1446. 
  • Wen-Bing Chen.; Xi-Lin Du.; Lin-Feng Cun.; Xiao-Mei Zhang.; Wei-Cheng Yuan*. Tetrahedron. 2009, 66, 1441-1446.