Keynote speakers: abstracts

Ultrapasando fronteiras:
continuidades fonéticas entre o galego e o portugués europeo.
Xosé Luís Regueira
Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela (Galicia, Spain)

A pesar de que o galego e o portugués europeo están separados por unha fronteira política desde hai case 900 anos, as continuidades lingüísticas entre o territorio galego e o portugués persisten até os nosos días. É agora, curiosamente, na Europa sen fronteiras interiores (despois de Schengen 1992), cando estas continuidades históricas se están a romper.

Tense sinalado que é no dominio da fonética e da fonoloxía onde galego e portugués diverxen en grande medida. Nesta intervención mostrarase que a continuidade fonética entre os falares galegos e os portugueses era forte ata tempos recentes, e é nos últimos decenios que se está a quebrar, debido á imposición das variedades estándar a ambos lados da fronteira. Aínda así, varios estudos comparativos mostran que o comportamento fonético do galego popular está máis próximo ao portugués do que ao español. Por outro lado, algúns cambios fonéticos detectados nas variedades galegas e portuguesas permiten apreciar comportamentos fonéticos semellantes, o que fai ver que algún tipo de continuidade persiste por riba das fronteiras e dos estándares.

Deste modo, defenderase que a análise da variación e do cambio lingüístico mostra a necesidade de ultrapasar as fronteiras entre as linguas concibidas da maneira clásica como obxectos discretos e separados (“lingua portuguesa”, “lingua galega”) para comprendermos de maneira máis precisa a realidade das linguas, nomeadamente no espazo galego-portugués, así como noutros ámbitos.


 

“El enemigo en el espejo”: efectos del conflicto político, religioso y social en el léxico hispano-árabe del español estándar.
Patricia Giménez-Eguíbar
Western Oregon University

Esta ponencia revisa los distintos elementos que aportan información significativa en la evolución y en el tratamiento de voces hispano-árabes en el castellano desde el punto de vista histórico. Analizaremos definiciones que muestran prejuicios de los lexicógrafos, peyorizaciones, y acepciones con connotaciones negativas en voces originalmente neutras, que junto con la proliferación de sinónimos acaban desplazando y sometiendo a un proceso de obsolescencia de las citadas voces que gozaban de plena vigencia en la Edad Media.