Polish 102

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 1

Go to Quizlet »

More Information

building budynek (m. Gen: budynku)
rain deszcz (m. Gen: deszczu)
November listopad (m. Gen: listopada)
love miłość (f. Gen: miłości)
free to love wolność do miłości
blue (Adj.) niebieski -a, -e
it rains, it snows (V.) padać (only: pada)
reception, party przyjęcie (n. Gen: przyjęcia)
to come, to arrive (V. Perfective) przyjść (przyjdę, przyjdziesz…)
Saturday sobota (f. Gen: soboty)
good luck, happiness szczęście (n. Gen: szczęścia)
lovely (Adv.) ślicznie
snow śnieg (m. Gen: śniegu)
it is worth warto (irregular verb)
freedom wolność (f. Gen: wolności)
all the best wszystkiego najlepszego
to go out (V. Imperfective) wychodzić (wychodzę, wychodzisz…)
lecture wykład (m. Gen: wykładu)
to invite (V. Imperfective) zapraszać + Acc. +na + Acc. (zapraszam, zapraszasz…)
cold zimno (n. Gen: zimna)
cold (Adj.) zimny -a, -e

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 2

Go to Quizlet »

More Information

attack atak (m. Gen: ataku)
heart attack atak serca
director dyrektor (m. Gen: dyrektora)
fax faks (m. Gen: faksu)
college kolegium (n, sg. invariable)
to end, to finish (V. Imperfective) kończyć + Acc. (kończę, kończysz…)
course, studies program kurs (m. Gen: kursu)
minute minuta (f. Gen: minuty)
Polonia (foreigners of Polish origin) polonijny -a, -e
to talk with, to have a talk, to chat (V. Perfective) porozmawiać + z + I, o + L (porozmawiam, porozmawiasz…)
to come (V. Perfective) przyjść (przyjdę, przyjdziesz…)
secretary’s office sekretariat (m. Gen: sekretariatu)
heart serce (n. Gen: serca)
to happen stać się (past: stało się)
what’s wrong? what is the matter? co się stało?
important (Adj.) ważny -a, -e
meeting, assembly zebranie (n. Gen: zebrania)
worry, grief zmartwienie (n. Gen: zmartwienia)
unhappy, worried (Adj.) zmartwiony -a, -e

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 3

Go to Quizlet »

More Information

ill, sick (Adj.) chory -a, -e
to get excited, become flustered about (V. Imperfective) denerwować się (denerwuję, denerwujesz…)
examination egzamin (m. Gen: egzaminu)
office, cabinet gabinet (m. Gen: gabinetu)
to worry about (V. Imperfective) martwić się + I
possible (Adj.) możliwy -a, -e
to make up (a deficiency) (V. Perfective) nadrobić + Acc. (nadrobię, nadrobisz…)
hope nadzieja (f. Gen: nadziei)
program program (m. Gen: programu)
to disturb (V. Imperfective) przeszkadzać + D, w + L (przeszkadzam, -asz)
I am sorry przykro mi
sorry (Adv.) przykro
to advise (V. Imperfective) radzić + D + Acc. (radzę, radzisz…)
to resign (V. Imperfective) rezygnować + z + Gen (rezygnuję, rezygnujesz…)
at the same time, simultaneously (Adv.) równocześnie
to sit down, to take a sit (V. Imperfective) siadać (siadam, siadasz…)
to end, to finish (V. Perfective) skończyć + Acc. (skończę, skończysz…)
to lose (V. Perfective) stracić + Acc. (stracę, stracisz…)
situation sytuacja (f. Gen: sytuacji)
hospital szpital (m. Gen: szpitala)
holiday święta (pl. Gen: świąt)
test test (m. Gen: testu)
hard, with difficulty (Adv.) trudno
week tydzień (m. Gen: tygodnia)
you will be successful in making up (V.) udać się + D + Acc. (uda się panu)
free time, day off, vacation (Adj.) wolne (G. wolnego)
to come back (V. Perfective) wrócić (wrócę, wrócisz…)
then wtedy
classes zajęcia (pl. Gen: zajęć)
occupied, busy, engaged (Adj.) zajęty -a, -e
unaccomplished task zaległość (f. Gen: zaległości)
to agree, to consent (V. Imperfective) zgadzać się + z + I (zgadzam, zgadzasz…)
to mean (V. Imperfective) znaczyć (znaczy)
anyway, after all zresztą
from behind zza

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 4

Go to Quizlet »

More Information

to amuse oneself, to enjoy oneself (V. Imperfective) bawić się (bawię się, bawisz się…)
Christmas Boże Narodzenie (n)
mountains góry (pl. G: gór)
(foreign language) class lektorat (m. Gen: lektoratu)
have (just) finished mieć coś za sobą
for na (+ Acc.)
shy, timid (Adj.) nieśmiały -a, -e
to rest, to take a rest (V. Imperfective) odpoczywać (odpoczywam, odpoczywasz…)
to rest, to take a rest (V. Perfective) odpocząć (odpocznę, odpoczniesz…)
last (Adj.) ostatni -a, -e
in the morning (Adv.) rano
also, too, as well również
sense, meaning sens (m. Gen: sensu)
it doesn’t make sense nie ma sensu
to wish (V. Imperfective) składać życzenia (składam, składasz…)
to wish (V. Perfective) złożyć życzenia (złożę, złożysz…)
to spend (V. Imperfective) spędzać + Acc. (spędzam, spędzasz…)
to spend (V. Perfective) spędzić + Acc. (spędzę, spędzisz…)
happy (Adj.) szczęśliwy -a, -e
Merry Christmas wesołych świąt
Christmas Eve wigilia (f. Gen: wigilii)
to approach, to near (V. Imperfective) zbliżać się (zbliżam się, zbliżasz się…)
to approach, to near (V. Perfective) zbliżyć się (zbliżę się, zbliżysz się…)
acquaintance (Adj.) znajomy, -a
to wish (V. Imperfective non-reflexive) życzyć + D + G (życzę, życzysz…)
wish, desire życzenie (n. Gen: życzenia)

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 5

Go to Quizlet »

More Information

without bez + Gen
moment, while chwila (f. Gen: chwili)
heavily, hard (Adv.) ciężko
I was having a hard time ciężko mi było
better and better (Adv.) coraz (coraz lepiej)
to feel (V. Imperfective) czuć się (czuję się, czujesz się…)
to feel well czuć się dobrze
good-bye do zobaczenia
doctor doktor (m. Gen: doktora)
dear (Adj.) drogi -a, -e
to call, to ring up (V. Imperfective) dzwonić + do + Gen (dzwonię, dzwonisz…)
to call, to ring up (V. Perfective) zadzwonić (zadzwonię, zadzwonisz…)
December grudzień (m Gen: grudnia)
however, but, yet, still jednak
letter list (m. Gen: listu)
between między (+I)
new (Adj.) nowy -a, -e
careful, cautious ostrożny -a, -e
bye pa
return powrót (m. Gen: powrotu)
to greet, to give somebody kind regards (V. Imperfective) pozdrawiać + Acc. (pozdrawiam, pozdrawiasz…)
to greet, to give somebody kind regards (V. Perfective) pozdrowić + Acc. (pozdrowię, pozdrowisz…)
leave taking, farewell pożegnanie (n. Gen: pożegnania)
before, in front of przed (+I)
to transfer, to give a message (V. Perfective) przekazać + Acc. (przekażę, przekażesz…)
to transfer, to give a message (V. Imperfective) przekazywać + Acc. (przekazuję, przekazujesz…)
to come, to arrive (V. Perfective) przyjechać (przyjadę, przyjedziesz…)
to come, to arrive (V. Imperfective) przyjeżdżać (przyjeżdżam, przyjeżdżasz…)
advice rada (f. Gen: rady)
time, one more time raz, jeszcze raz
sincerely, cordially (Adv.) serdecznie
January styczeń (m. Gen: stycznia)
respect, esteem szacunek (m. Gen: szacunku)
respectable, honorable (Adj.) szanowny -a, -e
news, a piece of information wiadomość (f. Gen: wiadomości)
to believe (V. Imperfective) wierzyć + w + Acc. (wierzę, wierzysz…)
to come back, to return (V. Imperfective) wracać (wracam, wracasz…)
to come back, to return (V. Perfective) wrócić (wrócę, wrócisz…)
departure wyjazd (m. Gen: wyjazdu)
word wyraz (m. Gen: wyrazu)
compliments, kind regards wyrazy szacunku
to pass (an exam) (V. Imperfective) zdawać + Acc. (zdaję, zdajesz…)
to pass (an exam) (V. Perfective) zdać + Acc. (zdam, zdasz…)
that, in order that, in order to żeby

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 6

Go to Quizlet »

More Information

bus (Adj.) autobusowy -a, -e
direct (Adj.) bezpośredni -a, -e
although chociaż
to reach, to arrive (V. Imperfective) dojeżdżać do + Gen (dojeżdżam, -asz…)
to reach, to arrive (V. Perfective) dojechać do + Gen (dojadę, dojedziesz…)
station, bus station dworzec (m. Gen: dworca)
information informacja (f. Gen: informacji)
which który, która, które
map mapa (f. Gen: mapy)
to leave, to depart (V. Imperfective) odjeżdżać (odjeżdżam, odjeżdżasz…)
about, near około
train pociąg (m. Gen: pociągu)
to come near (V. Imperfective) podchodzić do + Gen. (podchodzę, podchodzisz…)
excited (Adj.) podniecony -a, -e
fast bus, train pospieszny –> pospieszny pociąg (autobus)
half pół
to change (trains) (V. Imperfective) przesiadać (przesiadam, przesiadasz…)
to change (trains) (V. Perfective) przesiąść się (przesiądę, przesiądziesz się…)
through, across przez + Acc.
to ask (V. Imperfective) pytać + Acc. o + Acc. (pytam, pytasz…)
to ask (V. Perfective) zapytać + Acc. o + Acc. (zapytam, zapytasz…)
receptionist recepcjonista (m. Gen: recepcjonisty)
cheap (Adj.) tani, tania, tanie
it is necessary trzeba
attentively (Adj.) uważnie
visit wizyta (f. Gen: wizyty)
I will pay a visit jadę z wizytą
to think over, to reflect in order to (V. Imperfective) zastanawiać się nad + I (zastanawiam, zastanawiasz…)
to think over, to reflect in order to (V. Perfective) zastanowić się nad + I (zastanowię, zastanowisz…)

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 7

Go to Quizlet »

More Information

English language angielski
poor (Adj.) biedny -a, -e
price cena (f. Gen: ceny)
to attend class (V. Imperfective) chodzić na + Acc. (chodzę, chodzisz…)
dollar dolar (m. Gen: dolara)
permanent post etat (m. Gen: etatu)
gas gaz (m. Gen: gazu)
hour godzina (f. Gen: godziny)
appartment mieszkanie (n. Gen: mieszkania)
possibility możliwość (f. Gen: możliwości)
never, not… ever nigdy
than niż
charge, fee opłata (f. Gen: opłaty)
to save, to spare (V. Imperfective) oszczędzać + Gen (oszczędzam, oszczędzasz…)
to save, to spare (V. Perfective) oszczędzić + Gen (oszczędzę, oszczędzisz…)
salary pensja (f. Gen: pensji)
sure (Adj.) pewien, pewny, -a, -e
to pay (V. Imperfective) płacić za + Acc. (płacę, płacisz…)
to pay (V. Perfective) zapłacić za + Acc. (zapłacę, zapłacisz…)
similar, like podobny -a, -e
to work (V. Imperfecitve) pracować (pracuję, pracujesz…)
current, electric power prąd (m. Gen: prądu)
simply po prostu
to be on friendly terms (V. Imperfective) przyjaźnić się z + I (przyjaźnię się, przyjaźnisz się…)
to be on friendly terms (V. Perfective) zaprzyjaźnić się z + I (zaprzyjaźnię się, zaprzyjaźnisz się…)
at least przynajmniej
telephone telefon (m. Gen: telefonu)
continually, still wciąż
high (Adj.) wysoki, wysoka, wysokie
West zachód (m. Gen: zachodu)
to earn, to gain (V. Imperfective) zarabiać + Acc. (zarabiam, zarabiasz…)
to earn, to gain (V. Perfective) zarobić + Acc. (zarobię, zarobisz…)
to live, to be alive (V. Imperfective) żyć (żyję, żyjesz…)

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 8

Go to Quizlet »

More Information

to examine, to investigate (V. Imperfective) badać + Acc. (badam, badasz… -ają)
to examine, to investigate (V. Perfective) zbadać + Acc. (zbadam, zbadasz… -ają)
library biblioteka (f. Gen: biblioteki)
to ache, to hurt, to pain (V. Imperfective) boleć (boli, blało, będzie boleć)
to ache, to hurt, to pain (V. Perfective) boleć (zabolało, zaboli)
to feel (V. Imperfective) czuć się (czuję się, -esz…)
to feel (V. Perfective) poczuć się (poczuję się, -sz…)
to feel well czuć się dobrze
to pain, to irk (V.) dolegać (only dolega, dolegało, będzie dolegać)
what’s the matter with you? co panu dolega?
throat gardło (n. Gen: gardła)
head głowa (f. Gen: głowy)
fever gorączka (f. Gen: gorączki)
flu grypa (f. Gen: grypy)
to cough (V. Imperfective) kaszleć (kaszlę, kaszlesz…)
cold katar (m. Gen: kataru)
to order (V. Imperfective) kazać (każę, każesz…)
doctor, physician lekarz (m. Gen: lekarza)
to disregard (V. Imperfective) lekceważyć + Acc. (leceważę, leceważysz…)
to lie (V. Imperfecitve) leżeć (leżę, leżysz…)
to stay in bed leżeć w łóżku
bed łóżko (n. Gen: łóżka)
to accompany (V. Imperfective) odprowadzać + Acc. (odprowadzam, odprowadzasz…)
to accompany (V. Perfective) odprowadzić + Acc. (odprowadzę, odprowadzisz…)
back plecy (pl. only Gen: pleców)
to, up to, for, on po + L
to stroll about the streets po mieście
travel, trip podróż (f. Gen: podróży)
to catch cold (V. Imperfective) przeziębiać się (przeziębiam się, przeziębiasz…)
to catch cold (V. Perfective) przeziębić się (przeziębię się, przeziębisz…)
I have a cold jestem przeziębiony -a, -e
clinic for outpatients przychodnia (f. Gen: przychodni)
prescription recepta (f. Gen: recepty)
to undress (V. Imperfective) rozbierać się (rozbieram się, rozbierasz… rozbierają)
to undress (V. Perfective) rozebrać się (rozbiorę się, rozbierzesz…)
to take a walk, to walk (V. Imperfective) spacerować (spaceruję, spacerujesz…)
to dress (V. Imperfective) ubierać się + Acc. (ubieram się, ubierasz…)
to dress (V. Perfective) ubrać się w + Acc. (ubiorę się, ubierzesz…)
badly, ill (Adv.) źle

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 9

Go to Quizlet »

More Information

to accept (V. Imperfective) akceptować + Acc. (akceptuję, akceptujesz…)
to accept (V. Perfective) zaakceptować + Acc. (zaakceptuję, zaakceptujesz…)
why no, nothing of the kind ależ skąd
close, near (Adj.) bliski -a, -e
ill, sick (Adj.) chory -a, -e
warmth, heat ciepło (n. Gen: ciepła)
June czerwiec (m. Gen: czerwca)
to read (V. Imperfective czytać + Acc. (czytam, czytasz…)
to read (V. Perfective) przeczytać + Acc. (przeczytam, przeczytasz…)
rain deszcz (m. Gen: deszczu)
economist ekonomista (m. Gen: ekonomisty)
business, firm, establishment firma (f. Gen: firmy)
newspaper gazeta (f. Gen: gazety)
if gdyby
interesting (Adj.) interesujący -a, -e
candidature kandydatura (f. Gen: kandydatury)
colleague; girl friend koleżanka (f. Gen: koleżanki)
control kontrola (f. Gen: kontroli)
easily (Adv.) łatwo
young (Adj.) młody -a, -e
at once, immediately natychmiast
to promise (V. Imperfective) obiecywać + Acc. (obiecuję, obiecujesz…)
answer, reply odpowiedź (f. Gen: odpoweidzi)
offer oferta (f. Gen: oferty)
horrible, terrible, awful (Adj.) okropny -a, -e
to take care of (V. Imperfective) opiekować się + I (opiekuję się, opiekujesz…)
to take care of (V. Perfective) zaopiekować się + I (zaopiekuję się, zaopiekujesz…)
you, yours (formal) (Adj.) pański -a, -e
weather pogoda (f. Gen: pogody)
Monday poniedziałek (m. Gen: poniedziałku)
to resolve, to determine (V. Imperfective) postanowić + Acc. (postanawiam, postanawiasz…)
to resolve, to determine (V. Perfective) postanowić + Acc. (postanowię, postanowisz…)
to search, to seek (V. Imperfective) poszukiwać + Gen. (poszukuję, poszukujesz…)
to search, to seek (V. Perfective) poszukać + Gen. (poszukam, poszukasz…)
to need, to want (V. Imperfective) potrzebować + Gen. (potrzebuję, potrzebujesz…)
to take leave (V. Perfective) pożegnać + Acc. (pożegnam, pożegnasz… pożegnają)
to say good-bye to pożegnać się z + I

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 10

Go to Quizlet »

More Information

to love (V. Imperfective) kochać + Acc. (kocham, kochasz… kochają)
to fall in love (V. Perfective) zakochać się w + Loc. (zakocham się, zakochasz… zakochają)
to be in love (V. Imperfective) kochać się w + Loc. (kocham się, -sz, -ają)
to contact (V. Imperfective) kontaktować + Acc., z + I (kontaktuję, kontaktujesz…)
to contact (V. Perfective) skontaktować + Acc., z + I (skontaktuję, skontaktujesz…)
to unite (V. Imperfective) łączyć + Acc., z + I (łączę, łączysz…)
discussion omówienie (n. Gen: omówienia)
care, protection, custody opieka (f. Gen: opieki)
certainly, for sure pewnie, pewno
help pomoc (f. Gen: pomocy)
friendship przyjaźń (f. Gen: przyjaźni)
affair, matter sprawa (f. Gen: sprawy)
meanwhile tymczasem
at her (his) place u siebie
valuable (Adj.) wartościowy -a, -e
to forget (V. Imperfective) zapominać + Acc. (zapominam, zapominasz… zapominają)
to forget (V. Perfective) zapomnieć + Acc. (zapomnę, zapomnisz…)
to joke (V. Imperfective) żartować z + Gen. (żartuję, żartujesz…)

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 11

Go to Quizlet »

More Information

mess bałagan (m. Gen: bałaganu)
aim, goal, purpose cel (m. Gen: celu)
illness, disease choroba (f. Gen: choroby)
heavy, weighty (Adj.) ciężki -a, -e
to read (V. Imperfective) czytać + Acc. (czytam, czytasz.. czytają)
to read (V. Perfective) przeczytać + Acc. (przeczytam, przeczytasz.. przeczytają)
aspiration, pursuit dążenie (n. Gen: dążenia)
to reach (V. Perfective) dojść do + Gen (dojdę, dojdziesz…)
door drzwi (pl. Gen: drzwi)
to interest, to concern (V. Imperfective) interosować + Acc. (interesuję, interesujesz…)
to interest, to concern (V. Perfective) zainteresować + Acc. (zainteresuję, zainteresujesz…)
flower kwiat (m. Gen: kwiatu)
lantern, lamp latarnia (f. Gen: latarni)
over, above, on nad + I
surprise niespodzianka (f. Gen: niespodzianki)
incessant, unceasing (Adj.) nieustanny -a, -e
to save, to rescue (V. Imperfective) ocalać + Acc., od + Gen (ocalam, ocalasz.. ocalają)
to save, to rescue (V. Perfective) ocalić + Acc., od + Gen. (ocalę, ocalisz…)
eye oko (n. Gen: oka, pl. oczy)
to open (V. Imperfective) otwierać + Acc. (otwieram, otwierasz.. otwierają)
to open (V. Perfective) otworzyć + Acc. (otworzę, otworzysz…)
song pieśń (f. Gen: pieśni)
beautiful, handsome, lovely (Adj.) piękny -a, -e
song piosenka (f. Gen: piosenki)
kiss pocałunek (m. Gen: pocałunku)
during podczas + Gen.
I like it to podoba mi się
poetry poezja (f. Gen: poezji)
to listen to (for a while) (V. Perfective) posłuchać + Gen. (posłucham, posłuchasz.. posłuchają)
to stand up, to rise (V. Imperfective) powstawać (powstaję, powstajesz…)
to stand up, to rise (V. Perfective) powstać (powstanę, powstaniesz…)
ray promień (m. Gen: promienia)
passed, crossed (Adj.) przebyty -a, -e
tampled (Adj.) przedeptany -a, -e
pleasure przyjemność (f. Gen: przyjemności)
example przykład (m. Gen: przykładu)
together razem
sliced (Adj.) rozkrajany -a, -e
separation, parting rozstanie (n. Gen: rozstania)
stairs schody (pl. Gen: schodów)
cordial, hearty (Adj.) serdeczny -a, -e
word słowo (n. Gen: słowa)
path, footpath ścieżka (f. Gen: ścieżki)
sung (Adj.) śpiewany -a, -e
candle świeca (f. Gen: świecy)
text tekst (m. Gen: tekstu)
careful, attentive (Adj.) troskliwy -a, -e
pains trud (m. Gen: trudu)
title tytuł (m. Gen: tytułu)
to make an appointment (V. Imperfective) umawiać na + Acc. (umawiam, umawiasz.. umawiają)
to make an appointment (V. Perfective) umówić na + Acc. (umówię, umówisz…)
obstinacy upór (m. Gen: uporu)
now, well, so więc
many, much wiele, wielu
hanged (Adj.) wiszący -a, -e
to remember, to mention (V. Imperfective) wspominać + Acc. (wspominam, wspominasz.. wspominają)
to remember, to mention (V. Perfective) wspomnieć + Acc. (wspomnę, wspomnisz…)
common (Adj.) wspólny -a, -e
contemporary (Adj.) współczesny -a, -e
to go out, to come out (V. Imperfective) wychodzić (wychodzę, wychodzisz…)
moved (Adj.) wzruszony -a, -e
oblivion zapomnienie (n. Gen: zapomnienia)
surprised (Adj.) zaskoczony -a, -e
worry, grief zmartwienie (n. Gen: zmartwienia)
again znów, znowu
source źródło (n. Gen: źródła)

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 12

Go to Quizlet »

More Information

unemployed (Adj.) bezrobotny -a, -e
what difference is this? co za, co to za różnica?
decision decyzja (f. Gen: decyzji)
experience doświadczenie (n. Gen: doświadczenia)
to inquire (V. Perfective) dowiedzieć się + Gen, o + Loc. (dowiem się, dowiesz.. dowiedzą)
diploma (Adj.) dyplomowy -a, -e
thesis dissertation praca dyplomowa
border granica (f. Gen: granicy)
to go abroad wyjechać za granicę
clear jasne
every, each, everybody (Adj.) każdy -a, -e
to concentrate (V. Imperfective) koncentrować się na + Loc. (koncentruję się, koncentrujesz…)
to concentrate (V. Perfective) skoncentrować się na + Loc. (skoncentruję się, skoncentrujesz…)
to be the light in someone’s eyes oczko w głowie, być oczkiem w głowie
opinion, recommendation opinia (f. Gen: opinii)
to take up, to take (a decision) (V. Imperfective) podejmować + Acc. (podejmuję, podejmujesz…)
to take up, to take (a decision) (V. Perfective) podjąć + Acc. (podejmę, podejmniesz…)
the day after tomorrow pojutrze
against przeciw + Dat.
exaggeration przesada (f. Gen: przesady)
on that occasion przy okazji
difference różnica (f. Gen: różnicy)
differently (Adv.) różnie
different, distinct (Adj.) różny -a, -e
independent, self, reliant (Adj.) samodzielny -a, -e
to expect (V. Imperfective) spodziewać się + Gen. (spodziewam się, spodziewasz.. spodziewają)
chance szansa (f. Gen: szansy)
to think, to pay attention (V. Imperfective) uważać (uważam, uważasz.. uważają)
I am busy with something or somebody zajęty + I
opinion, view; sentence zdanie (n. Gen: zdania)
in my opinion moim zdaniem

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 13

Go to Quizlet »

More Information

office biuro (n. Gen: biura)
to be sometimes, to be often, to frequent bywać (bywam, bywasz.. bywają)
big, large, great (Adj.) duży -a, -e
hospitable (Adj.) gościnny -a, -e
as jako
career kariera (f. Gen: kariery)
driver kierowca (m. Gen: kierowcy)
some, a few kilka, kilku
conductor konduktor (m. Gen: konduktora)
month miesiąc (m. Gen: miesiąca)
for example na przykład
uneconomical, thriftless (Adj.) niegospodarny -a, -e
unknown (Adj.) nieznany -a, -e
intolerant (Adj.) nietolerancyjny -a, -e
to turn out, to become evident (V. Imperfective) okazywać się + I (okazuję się, okazujesz…)
to turn out, to become evident (V. Perfective) okazać (się) + I (okażę się, okażesz…)
here oto
stay pobyt (m. Gen: pobytu)
textbook podręcznik (m. Gen: podręcznika)
worker, employee, clerk pracownik (m. Gen: pracownika)
to understand (V. Imperfective) rozumieć + Acc. (rozumiem, rozumiesz.. rozumieją)
to understand (V. Perfective) zrozumieć + Acc. (zrozumiem, zrozumiesz.. zrozumieją)
solidary (Adj.) solidarny -a, -e
spontaneous (Adj.) spontaniczny -a, -e
stereotyped (Adj.) stereotypowy -a, -e
world świat (m. Gen: świata)
seller, shop- assistant sprzedawca (m. Gen: sprzedawcy)
sincere (Adj.) szczery -a, -e
happiness szczęście (n. Gen: szczęścia)
fortunately na szczęście
taxi driver taksówkarz (m. Gen: taksówkarza)
to know, to know how (V. Imperfective) umieć + Acc., + Infin. (umiem, umiesz.. umieją)
homework, task, exercise zadanie (n. Gen: zadania)
from above, from znad + Gen.

Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie- Lekcja 14

Go to Quizlet »

More Information

not be enough, run short, be in short supply (V. Imperfective) brakować, brakuje + Gen.
he hasn’t got the courage to brakuje mu odwagi, żeby
why not? czemu nie?
to happen, occur, take place (V. Imperfective) dziać się (dzieje się)
credit book indeks
next; another (Adj.) kolejny -a, -e
to cram, to plod, to grind away (V. Imperfective) kuć + Acc. (kuję, kujesz…)
glass, wineglass lampka
glass of wine lampka wina
to run, to speed on (V. Imperfective) lecieć (lecę, lecisz…)
to be rid of something mieć coś z głowy
to be owed, due (V. Imperfective) należeć się + Acc. + Dat. (należy się)
fairly, well (Adv.) nieźle
to celebrate (by drinking) (V. Imperfective) oblewać + Acc. (oblewam, oblewasz…)
we must drink to it trzeba to oblać
courage odwaga
to drop out (V. Imperfective) odpadać (odpadam, odpadasz…)
somebody is out ktoś odpada
A (grade mark) piątka
to gossip (V. Imperfective) plotkować (plotkuję, plotkujesz…)
to exaggerate (V. Imperfective) przesadzać (przesadzam, przesadzasz…)
excellent, magnificent (Adj.) świetny -a, -e
to hold somebody to somebody’s word trzymać kogoś za słowo
this many, this much tyle
vacation, holidays; summer vacation wakacje (pl.)
version wersja
to call on ( V. Perfective) wpaść (wpadnę, wpadnesz…)
to take of something, to fix something (V. Imperfective) załatwiać + Acc. (załatwiam, załatwiasz…)
change zmiana