Polish 101

Cześć, jak się masz?- Spotykamy się w Polsce Lekcja 1

Go to Quizlet »

Go to Flipped Classroom Video »

More Information

and (indicates contrast) a
but ale
ambitious ambitny -a -e
very bardzo
to be (V. Imperf.) być (jestem, jesteś…)
boy, boyfriend chłopiec (m. Gen: chłopca)
economics ekonomia (f. Gen: ekonomii)
Frenchman Francuz (m. Gen: Francuza)
history historia (f. Gen: historii)
historian histroyk (m. Gen: historyka)
Spanish (Adj.) hiszpański -a -e
and i
intelligent (Adj.) inteligentny -a -e
language język (m. Gen: języka)
colleague, friend kolega (m. Gen: kolegi)
who kto
literature
pretty, cute (Adj.) ładny -a -e
mother matka (f. Gen: matki)
to have (V. Imperf.) mieć + Acc. (mam, masz…)
father ojciec (m. Gen: ojca)
he on
she ona
Mister, sir, you (formal) Pan (m. Gen: pana, Loc: panu, Nom pl.: panowie)
Mrs., madam, you (formal) Pani (f. Gen: pani, Gen pl.: pań)
Polish (Adj.) polski -a -e
professor profesor (m. Gen: profesora)
good-looking, handsome (Adj.) przystojny -a -e
year rok (m. Gen: roku, Nom pl.: lata, Gen pl. lat)
student (male) student (m. Gen: studenta)
student (female) studentka (f. Gen: studentki, Gen pl.: studentek)
to study (V. Imperf.) studiować + Acc. (studiuję, studiujesz…)
likable (Adj.) sympatyczny -a -e
art sztuka (f. Gen: sztuki)
this, that ten, ta, to
now teraz
it to
in, at, on w + Acc., + Loc.
just właśnie
able, clever, talented (Adj.) zdolny -a, -e

Cześć, jak się masz?- Spotykamy się w Polsce Lekcja 2

Go to Quizlet »

More Information

to be (V. Imperfective) być (jestem, jesteś..)
probably, surely chyba
to be glad, to be happy (V. Imperfective) cieszyć się + z + Gen. (cieszę się, cieszysz się)
what co
wonderful (Adv.) cudownie
to wait for (V. Imperfective) czekać + na + Acc. (czekam, czekasz…)
hi cześć
starting yes and no questions (conj.) czy
to do (+ Gen.)
good (Adj.) dobry -a -e
house, home dom (m. Gen: domu, Loc: w domu)
much, many, a lot of dużo
day dzień (m. Gen: dnia)
O.K., good (Adv.) fajnie
I ja (Gen: mnie)
to go (by means of a vehicle)- Imperfective jechać + I (jadę, jedziesz…)
how, like, as jak
a, some, any jakiś, jakaś, jakieś
jazz jazz (m. Gen: jazzu)
already już
club klub (m. Gen: klubu)
darling kochanie (only Voc.)
airport lotnisko (n. Gen: lotniska)
people ludzie (pl. Gen: ludzi)
mummy, mammy mama (f. Gen: mamy)
for na+ Acc.
no, not nie
of course, sure oczywiście
to tell (V. Perfective) opowiedzieć + Acc. (opowiem, opowiesz…)
to remember (V. Imperfective) pamiętać + Acc. (pamiętam, pamiętasz…)
to recognize (V. Imperfective) poznawać + Acc. (poznaję, poznajesz…)
to ask (V. Imperfective) prosić (proszę, prosisz…)
please proszę
to be sorry (V. Imperfective) przepraszać (przepraszam, przepraszasz…)
excuse me! przepraszam!
to talk (V. Imperfective) rozmawiać + z + I; +o + L (rozmawiam, rozmawiasz…)
oneself się
where from skąd
how should I know skąd mam wiedzieć
to be heard słychać
what’s new? co słychać?
yes tak
(over) there tam
dad tata (m Gen: taty, Voc: tato)
also, too też
here tu
you ty (Gen: ciebie)
at, with u + Gen.
to know (V. Imperfective wiedzieć + Acc. (wiem, wiesz…)
to come back (V. Imperfective) wracać + z + Gen. (wracam, wracasz…)
at last (Adv.) wreszcie
all, everything wszystko
everything is O.K. wszystko w porządku
from; to, with z + Gen, +I
to see (V. Perfective) zobaczyć + Acc. (zobaczę, zobaczysz)
wife żona (f. Gen: żony, Gen. pl.: żon)

Cześć jak się masz? Spotykamy się w Polsce- Lekcja 3

Go to Quizlet »

Go to Flipped Classroom video »

More Information

dormitory akademik (m. Gen: akademika)
to want (V.) chcieć + Gen (chcę, chcesz…)
something coś
good bye do widzenia
to thank for (V. Imperfective) dziękować + za+ Acc. (dziękuję, dziękujesz…)
bell dzwonek (m. Gen: dzwonka)
what…like, what, which jaki, jaka, jakie
sometime kiedyś
supper kolacja (f. Gen: kolacji)
mummy mamusia (f. Gen: mamusi, Voc: mamusiu)
to live, to stay (V. Imperfective) mieszkać + w + L (mieszkam, mieszkasz…)
agreeably, nice (Adv.) miło
nice to meet you miło mi pana poznać
nice (Adj.) miły -a -e
can, to be able to (V. Imperfective) moć + Infinitive (mogę, możesz…)
we my
to visit, to come to see (V. Perfective) odwiedzić + Acc. (odwiedzę, odwiedzisz…)
open (Adj.) otwarty -a -e
Mr. and Mrs. państwo (n. Gen: państwa)
certainly, for sure (Adv.) pewno, na pewno
later, next, then potem
to get to know, to meet (V. Perfective) poznać + Acc. (poznam, poznasz…)
later później
to introduce (V. Perfective) przedstawić + Acc. (przedstawię, przedstawisz…)
what a pity! szkoda, jaka szkoda!
dad tatuś (m. Gen: tatusia, Voc: tatusiu)
to enter (V. Perfective) wejść (wejdę, wejdziesz…)
please, come in! proszę wejść
evening wieczór (m. Gen: wieczora)
good evening dobry wieczór
(visiting) card wizytówka (f. Gen: wizytówki)
for za + Acc.
to carry, to convey (V. Perfective) zawieźć (zawiozę, zawieziesz…)
tired (Adj.) zmęczony -a -e
to know (a person) (V. Imperfective) znać + Acc. (znam, znasz.. znają)
to stay for (V. Perfective) zostać + na+ Acc. (zostanę, zostaniesz…)

Cześć jak się masz? Spotykamy się w Polsce- Lekcja 4

Go to Quizlet »

Go to Flipped Classroom Video »

More Information

willingly, with pleasure (Adv.)
hotel hotel (m. Gen: hotelu)
first name, Christian name imię (n. Gen: imienia)
institute instytut (m. Gen: instytutu)
if jeśli
cafe kawiarnia (f. Gen: kawiarni)
to buy (V. Perfective) kupić + Acc. (kupię, kupisz…)
list, register lista (f. Gen: listy, Loc: na liście)
my, mine mój, moja, moje
for na +Acc.
our, ours nasz, nasza, nasze
passport paszport (m. Gen: paszportu)
to drink (V. Imperfective) pić + Acc. (piję, pijesz…)
beer piwo (n. Gen: piwa)
to go (on foot) (V. Perfective) pójść (pójdę, pódziesz…)
room pokój (m. Gen: pokoju)
true (Adj.) prawdziwy -a -e
reception desk recepcja (f. Gen: recepcji)
neighbour sąsiadka (f. Gen: sąsiadki)
student (Adj.) studencki -a -e
university uniwersytet (m. Gen: uniwersytetu, Loc: na uniwersytecie)
closed (Adj.) zamknięty -a -e

Cześć jak się masz? Spotykamy się w Polsce Leckja 5

Go to Quizlet »

More Information

fluently (Adv.) biegle
businessman biznesmen (m. Gen: biznesmena)
ugly (Adj.) brzydki -a -e
to read (V. Imperfective) czytać + Acc. + o +L (czytam, czytasz.. czytają)
well (Adv.) dobrze
exactly, precisely (Adv.) dokładnie
journalist dziennikarz (m. Gen: dziennikarza)
girl, girlfriend dziewczyna (f. Gen: dziewczyny)
film, moving picture, movie film (m. Gen: filmu)
group grupa (f. Gen: grupy)
to interest (V. Imperfective) interesować (interesuję, interesujesz…)
to be interested in (V.) interesować się + I (interesuję się, interesujesz się…)
interesting (Adj.) interesujący -a -e
jazz (Adj.) jazzowy -a -e
when kiedy
some, a few, several kilka
few times kilka razy
concert koncert (m. Gen: koncertu)
culture kultura (f. Gen: kultury)
dream, day-dream marzenie (n. Gen: marzenia)
to speak, to say (V. Imperfective) mówić + Acc. + o + L (mówię, mówisz)
to speak Polish mówić po polsku
music muzyka (f. Gen: muzyki)
to think (V. Imperfective) myśleć + o + L (myślę, myślisz…)
on, at, in na + Acc.; +L
truly, really, indeed naprawdę
to teach (V. Perfective) nauczyć + G (nauczę, nauczysz…)
even nawet
well, so, now, then no
diligent, hardworking (Adj.) pilny -a -e
politics polityka (f. Gen: polityki)
Pole, Polish Polka (f. Gen: Polki)
Polish (Adj.) polski -a -e
besides poza tym
problem problem (m. Gen: problemu)
before przedtem
to listen (V. Imperfective) słucahć + G (słucham, słuchasz…)
especially (Adv.) specjalnie
three years ago trzy lata temu
only tylko
to learn (V. Imperfective) uczyć się + G (uczę się, uczysz się…)
in general w ogóle
to see (V. Imperfective) widzieć + Acc. (widzę, widzisz…)
to know (an information) (V. Imperfective) wiedzieć + Acc. (wiem, wiesz.. wiedzą)
exactly właściwie
with z + I
to begin, to start (V. Perfective) zacząć + Acc. (zacznę, zaczniesz…)
always, ever zawsze
to know (a person or a place, city etc.) (V. Imperfective) znać + Acc. (znam, znasz.. znają)

Cześć jak się masz- Spotykamy się w Polsce Lekcja 6

Go to Quizlet »

More Information

why dlaczego
for a long time (Adv.) długo
contact kontakt (m Gen: kontaktu)
better lepiej
to like (V. Imperfective) lubić + Acc. (lubię, lubisz…)
to learn (V.) nauczyć się
German (Adj.) niemiecki -a -e
in German po niemiecku
impossible (Adj.) niemożliwy -a -e
to write (V. Imperfective) pisać + Acc. (piszę, piszesz…)
poetry poezja (f. Gen: poezji)
after all, yet, still przecież
Russian (Adj.) rosyjski -a -e
to understand (V. Imperfective) rozumieć + Acc. (rozumiem, rozumiesz.. rozumieją)
alone sam, sama, samo
weak (Adv.) słabo
Slavic (Adj.) słowiański -a -e
a little, a bit trochę
at all wcale
verse wiersz (m. Gen: wiersza)

Cześć jak się masz- Spotykamy się w Polsce Lekcja 7

Go to Quizlet »

More Information

pastry, cookie ciastko (n. Gen: ciastka)
for dla + G
to do + G
good (Adj.) dobry -a, -e
up to here, up to now, so far dotąd
today dzisiaj, dziś
film (Adj.) filmowy -a, -e
where gdzie
coffee kawa (f. Gen: kawy)
when kiedy
real, concrete (Adj.) konkretny -a, -e
city, town miasto (n. Gen: miasta)
one can, it is possible można
truly, really, indeed naprawdę
nothing nic
unfortunately niestety
at 4:00 P.M. o czwartej
desire, willingness ochota
nut (Adj.) orzechowy -a, -e
pepsi cola pepsi-cola (f. Gen: pepsi-coli)
Friday piątek (m. Gen: piąteku)
in the afternoon po południu
afterwards potem
so, in such a case raz, w takim razie
really (Adv.) rzeczywiście
cheesecake sernik (m Gen: sernika)
sweet (Adj.) słodki -a, -e
student (Adj.) studencki -a, -e
layer-cake tort (m. Gen: tortu)
to prefer, to like better (V. Imperfective) woleć + Acc. (wolę, wolisz…)
to go out (V. Imperfective) wychodzić (wychodzę, wychodzisz…)
too sweet za słodki
life życie (n. Gen: życia)

Cześć jak się masz- Spotykamy się w Polsce Lekcja 8

Go to Quizlet »

More Information

ticket bilet (m. Gen: biletu)
near, closely (Adv.) blisko
curious, interesting (Adj.) ciekawy -a, -e
to direct (V. Imperfective) dyrygować + I (dyryguję, dyrygujesz…)
concert hall filharmonia (f. Gen: filharmonii)
to go (on foot) (V. Imperfective) iść (idę, idziesz…)
a, some, any jakiś, jakaś, jakieś
near, next to koło + G
composition kompozycja (f. Gen: kompozycji)
book książka (f. Gen: książki)
bookstore księgarnia (f. Gen: księgarni)
to buy (V. Perfective) kupić + Acc. (kupię, kupisz…)
must, have to (V. Imperfective) musieć (muszę, muszisz…)
to refuse (V. Imperfective) odmawiać (odmawaim, odmawiasz…)
occasion, opportunity okazja (f. Gen: okazji)
plan plan (m. Gen: planu)
to wait for (V. Perfective) poczekać + na + Acc. (poczekam, poczekasz…)
did you like the concert? koncert podobał ci się?
monument pomnik (m. Gen: pomnika)
idea pomysł (m. Gen: pomysłu)
serious (Adj.) poważny -a, -e
classical music muzyka poważna
to become acquainted with (V. Perfective) poznać + Acc. (poznam, poznasz…)
late (Adv.) późno
rather raczej
requiem (a piece of music) requiem
conversation rozmowa (f. Gen: rozmowy)
to end, to finish (V. Perfective) skończyć + Acc. (skończę, skończysz…)
to hurry, to be in a hurry (V. Imperfective) spieszyć się (spieszę się, spieszysz się…)
to meet (V. Perfective) spotkać się + z + I (spotkam się, spotkasz się…)
meeting, appointment spotkanie (n. Gen: spotkania)
to look for (V. Imperfective) szukać + G (szukam, szukasz…)
also też
difficult, hard (Adj.) trudny -a, -e
at my place u + G (u mnie)
to adore, to worship (V. Imperfective) uwielbiać + Acc. (uwielbiam, uwielbiasz…)
just, exactly właśnie
exceptional (Adj.) wyjątkowy -a, -e
from z + G

Cześć jak się masz- Spotykamy się w Polsce Lekcja 9

Go to Quizlet »

More Information

beefsteak befsztyk (m. Gen: befsztyka)
boulion, clear soup bulion (m. Gen: bulionu)
bottle butelka (f. Gen: butelki, Gen. pl: butelek)
bread chleb (m. Gen: chleba)
cake ciasto (n. Gen: ciasta)
continually (Adv.) ciągle
time czas (m. Gen: czasu)
sometimes czasami; czasem
red (Adj.) czerwony -a, -e
dessert deser (m. Gen: derseru)
for dla + G
for a long time (Adv.) długo
to do + G
french fries frytki (pl., Gen pl. frytek)
jelly galareta (f. Gen: galarety)
somewhere gdzieś
hungry (Adj.) głodny -a, -e
eating; food jedzenie (n. Gen: jedzenia)
still, yet jeszcze
not yet jeszcze nie
to eat (V. Imperfective) jeść + Acc. (jem, jesz.. jedzą)
snack, sandwhich kanapka (f. Gen: kanapki, Gen pl. kanapek)
card, menu karta (f. Gen: karty)
bit, piece kawałek (m. Gen: kawałka)
glass (of wine) kieliszek (m. Gen: kieliszka)
can konserwa (f. Gen: konserwy)
lesson lekcja (f. Gen: lekcji)
ice-cream lody (pl., Gen pl: lodów)
butter masło (n. Gen: masła)
mineral (Adj.) mineralny -a, -e
at first najpierw
nothing nic
Sunday niedziela
dinner, lunch obiad (m. Gen: obiadu)
drinking, drink picie (n. Gen: picia)
mushroom soup pieczarkowa (zupa pieczarkowa)
tomato pomidor (m. Gen: pomidora)
almost, nearly prawie
private (Adj.) prywatny -a, -e
to engage; to admit (V. Perfective) przyjąć + Acc. (przyjmę, przyjmiesz…)
hors d’oeuvre (starter) przystawka (f. Gen: przystawki)
trout pstrąg (m. Gen: pstrąga)
restaurant restauracja (f. Gen: restauracji)
lettuce, salad sałata (f. Gen: sałaty)
cheese ser (m. Gen: sera)
to meet (V. Perfective) spotkać + Acc. (spotkam, spotkasz…)
from here stąd
terribly (Adv.) strasznie
study, studies studia (pl., Gen pl: studiów)
pronoun replacing my, your, his, her, etc. swój, swoja, swoje
schnitzel sznycel (m. Gen: sznycla)
your, yours twój, twoja, twoje
favorite (Adj.) ulubiony -a, -e
Vienna style wiedeński
wine wino (n. Gen: wina)
water woda (f. Gen: wody)
beef (Adj.) wołowy -a, -e
Tuesday wtorek (m. Gen: wtoreku)
foreign (Adj.) zagraniczny -a, -e
to order (V. Perfective) zamówić + Acc. (zamówię, zamówisz…)
to invite (V.) zapraszać + Acc. (zapraszam, zapraszasz.. zapraszają)
superfluous (Adj.) zbyteczny -a, -e
green (Adj.) zielony -a, -e
to do, to make (V. Perfective) zrobić + Acc. (zrobię, zrobisz…)
soup zupa (f. Gen: zupy)
usually zwykle

Cześć jak się masz- Spotykamy się w Polsce Lekcja 10

Go to Quizlet »

More Information

bus autobus (m. Gen: autobusu)
because, for bo
that is why, because dlatego
to get, to receive (V. Perfective) dostać + Acc. (dostanę, dostaniesz…)
if jeśli
to go by means of a vehicle (V. Imperfective) jeżdżę (jeżdżę, jeździsz…)
trouble, embarrassment kłopot (m. Gen: kłopotu)
communication; traffic komunikacja (f. Gen: komunikacji)
little mało
too little za mało
impossible (Adj.) niemożliwy -a, -e
foreign, strange (Adj.) obcy -a, -e
to give somebody a ride (V. Perfective) odwieźć + Acc. (odwiozę, odwieziesz…)
money pieniądze (pl., Gen pl: pieniędzy)
time, season pora (f. Gen: pory)
at this time o tej porze
work, job praca (f. Gen: pracy)
to work (V. Imperfective) pracować (pracuję, pracujesz…)
truth prawda (f. Gen: prawdy)
to do, to make (V. Imperfective) robić + Acc. (robię, robisz…)
car samochód (m. Gen: samochodu)
to end, to finish (V. Perfective) skończyć + Acc. (skończę, skończysz)
school szkoła (f. Gen: szkoły)
tram, streetcar tramwaj (m. Gen: tramwaju)
to teach (V. Imperfective) uczyć + G (uczę, uczysz)
to come in, to enter (V. Imperfective) wchodzić (wchodzę, wchodzisz…)
to return, to come back (V. Imperfective) wracać (wracam, wracasz…)
to set out (on one’s way) (V.) wybierać się (wybieram się, wybierasz się…)
no, none żaden, żadna, żadne

Cześć jak się masz- Spotykamy się w Polsce Lekcja 11

Go to Quizlet »

More Information

or albo
ham in bladder baleron (m. Gen: baleronu)
banana banan (m. Gen: banana)
to take, to buy (V. Imperfective) brać + Acc. (biorę, bierzesz…)
to take, to buy (V. Perfective) wziąć + Acc. (wezmę, weźmiesz…)
lean, without much fat (Adj.) chudy -a, -e
probably, maybe chyba
often często
to give (V, Imperfective) dawać + Acc. (daję, dajesz…)
to give (V. Perfective) dać + Acc, (dam, dasz.. dadzą)
decagram, 10 grams deka
how much, how many ile
apple jabłko (n. Gen: jabłka)
a, some, any jakiś, jakaś, jakieś
vegetable jarzyna (f. Gen: jarzyny)
to go (V. Imperfective) jechać (jadę, jedziesz…)
to go (V. Perfective) pojechać (pojadę, pojedziesz…)
sausage kiełbasa (f. Gen: kiełbasy)
kilogamme kilogram (m. Gen: kilograma)
bar kostka (f. Gen: kostki)
to cost (V.) kosztować (only: kosztuje, kosztują)
to cut, to slice (V. Imperfective) kroić + Acc. (kroję, kroisz…)
to cut, to slice (V. Perfective) pokroić + Acc. (pokroję, pokroisz…)
to buy (V. Imperfective) kupować + Acc. (kupuję, kupujesz…)
to buy (V. Perfective) kupić + Acc. (kupię, kupisz…)
to speak, to say, to tell (V. Imperfective) mówić + Acc. (mówię, mówisz…)
to speak, to say, to tell (V. Perfective) powiedzieć + Acc. (powiem, powiesz…)
to call, to name (V. Imperfective) nazywać + Acc. (nazywam, nazywasz…)
to call, to name (V. Perfective) nazwać + Acc. (nazwę, nazwiesz…)
neighbourhood okolica (f. Gen: okolicy)
fruit owoc (m. Gen: owocu)
to pay (V. Imperfective) płacić + za + Acc. (płacę, płacisz…)
to pay (V. Perfective) zapłacić + za + Acc. (zapłacę, zapłacisz…)
to recommend (V. Imperfective) polecać + Acc. (polecam, polecasz.. polecają)
to recommend (V. Perfective) polecić + Acc. (polecę, polecisz…)
excellent, delicious (Adj.) pyszny -a, -e
shop, store sklep (m. Gen: sklepu)
food store sklep spożywczy
ham szynka (f. Gen: szynki)
market targ (m. Gen: targu)
fat, greasy (Adj.) tłusty -a, -e
purchase zakup (m. Gen: zakupu)
shopping zakupy (pl. Gen: zakupów)

Cześć jak się masz? Spotykamy się w Polsce- Lekcja 12

Go to Quizlet »

More Information

grandmother babcia (f. Gen: babci)
whole (Adj.) cały -a, -e
exactly, precisely (Adv.) dokładnie
grandfather dziadek (m. Gen: dziadka)
grandparents dziadkowie (pl. Gen pl: dziadków)
community, municipality gmina (f. Gen: gminy)
miner górnik (m. Gen: górnika)
information informacja (f. Gen: informacji)
contact kontakt (m. Gen: kontaktu)
somebody, someone ktoś
secondary school, high school liceum (n, uninflected in sg., N pl.: licea)
husband mąż (m. Gen: męża)
to remember, to keep in mind (V. Imperfective) pamiętać + Acc. (pamiętam, pamiętasz…)
to remember, to keep in mind (V. Perfective) zapamiętać + Acc. (zapamiętam, zapamiętasz…)
to write (V. Imperfective) pisać + Acc. (piszę, piszesz…)
to write (V. Perfective) napisać + Acc. (napiszę, napiszesz…)
origin, descent pochodzenie (n. Gen: pochodzenia)
to help, to aid (V. Imperfective) pomagać + Dat. (pomagam, pomagasz…)
to help, to aid (V. Perfective) pomóc + Dat. (pomogę, pomożesz…)
help pomoc (f. Gen: pomocy)
worker robotnica (f. Gen: robotnicy)
parents rodzice (pl. only, Gen pl.: rodziców)
to bear, to be born (V. Imperfective) rodzić (się) (rodzę się, rodzisz się…)
to bear, to be born (V. Perfective) urodzić (się) (urodzę się, urodzisz się…)
family rodzina (f. Gen: rodziny)
year rok (m. Gen: roku)
to verify, to check (V. Imperfective) sprawdzać + Acc. (sprawdzam, sprawdzasz…)
to verify, to check (V. Perfective) sprawdzić + Acc. (sprawdzę, sprawdzisz…)
war wojna (f. Gen: wojny)
to go out, to go away (V. Imperfective) wychodzić (wychodzę, wychodzisz…)
to go out, to go away (V. Perfective) wyjść (wyjdę, wyjdziesz…)
to go out, to go away (V. Imperfective) wyjeżdżać (wyjeżdżam, wyjeżdżasz…)
to go out, to go away (V. Perfective) wyjechać (wyjadę, wyjedziesz…)
at once, directly zaraz
to collect, to gather (V. Imperfective) zbierać + Acc. (zbieram, zbierasz…)
to collect, to gather (V. Perfective) zebrać + Acc. (zbiorę, zbierzesz…)
to find (V. Imperfective) znajdować + Acc. (znajduję, znajdujesz…)
to find (V. Perfective) znaleźć + Acc. (znajdę, znajdziesz…)

Cześć jak się masz? Spotykamy się w Polsce- Lekcja 13

Go to Quizlet »

More Information

charming (Adj.) czarujący -a, -e
sometimes (Adv.) czasami, czasem
often często
additional (Adj.) dodatkowy -a, -e
whitty (Adj.) dowcipny -a, -e
film, movie film (m. Gen: filmu)
once, at one time kiedyś
cinema kino (n. Gen: kina)
culture kultura (f. Gen: kultury)
literature literatura (f. Gen: literatury)
motivation motywacja (f. Gen: motywacji)
even (Adv.) nawet
to discover (V. Perfective) odkryć + Acc. (odkryję, odkryjesz…)
occasion okazja
on that occasion przy okazji
to tell (V. Imperfective) opowiadać + Acc. + Dat. (opowiadam, opowiadasz…)
origin pochodzenie (n. Gen: pochodzenia)
of Polish origin polskiego pochodzenia
idea pomysł (m. Gen: pomysłu)
truth prawda (f. Gen: prawdy)
that’s true to prawda
handsome (Adj.) przystojny -a, -e
really (Adv.) rzeczywiście
to meet (V. Imperfective) spotykać + Acc. (spotykam, spotykasz…)
to dance (V. Imperfective) tańczyć + Acc. + z + I (tańczę, tańczysz…)
at last wreszcie
magnificent (Adv.) wspaniale
to start (V. Perfective) zacząć (zacznę, zaczniesz…)
interest zainteresowanie (n. Gen: zainteresowania)
surprising (Adj.) zaskakujący -a, -e
in order to żeby