Information in Thai

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ที่มหาวิทยาลัยวิสคันซิน ศูนย์มิลวาคี

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นมี 1 ภาคการศึกษาเป็นจำนวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้สมัครใหม่สามารถเลือกว่าจะเริ่มต้นการศึกษาในตอนต้นของภาคการศึกษาหรือตอนกลางก็ได้ หลักสูตรนี้เปิดให้แก่ผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

ประกันสุขภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยวิสคันซิน (UWM) กำหนดให้นักเรียนทุกท่านที่มีวีซ่า F1 ต้องมีประกันสุขภาพ

นักเรียนทุกท่านที่มีวีซ่า F1 จะได้รับการสมัครประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยวิสคันซิน (UWM) โดยอัตโนมัติผ่าน Student Assurance Services ประกันสุขภาพประเภทอื่นจะไม่ได้รับการยอมรับ ค่าประกันสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนและต้องชำระทันทีพร้อมกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมท

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์สำหรับ นักเรียนพิเศษ (Special Student) ที่ https://milwaukee.qualtrics.com/jfe/form/SV_0HRSlHGeRr7x30N
 • ส่งสำเนาพาสปอร์ต และ วีซ่า ทางอีเมล์ หรือ ทางไปรษณีย์ หรือ นำมาที่สำนักงาน ESL ด้วยตัวท่านเอง
 • ชำระค่าสมัคร $160 เหรียญสหรัฐ (USD) (ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้)
 • กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ทางโปรแกรม ESL ของเราได้ส่งให้ท่านทางอีเมล์
 • มอบเอกสารจำเป็นเพิ่มเติมที่ทางโปรแกรมขอ นักเรียนที่ยื่นขอ I-20 ต้องเตรียมเอกสารรับรองทางการเงิน ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนเต็มเวลา (full-time)

ข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครขอวีซ่า F1
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม: ภาคการศึกษา กลางภาคการศึกษา
ค่าเล่าเรียน $6,776.00 $3,388.00
ค่าประกันสุขภาพที่ต้องมี (โดยประมาณ) $771.00* $335.00*
ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย $164.00 $164.00
ค่าธรรมเนียมบริหาร $120.00 $120.00
$7,831.00 $4,007.00
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต (โดยประมาณ) ภาคการศึกษา กลางภาคการศึกษา
**หนังสือ $200.00 $200.00
ทีพัก $3,000.00 $1,500.00
อาหาร $1,600.00 $800.00
 **ต้องซื้อหนังสือ $4,800.00 $2,500.00
ยอดรวมในเอกสารรับรองทางการเงิน: ภาคการศึกษา กลางภาคการศึกษา
$12,631.00 $6,507.00

ค่าธรรมเนียมล่าช้า

 • ค่าธรรมเนียมล่าช้าเพราะต้องจัดให้มีการสอบวัดระดับใหม่ $60: เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับการนัดสอบวัดระดับอีกครั้ง นักเรียนที่ไม่ได้มาสอบวัดระดับในวันที่มาถึงจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า $25: ESL คิดค่าธรรมเนียมรายเดือนกับยอดเงินคงค้างชำระ มหาวิทยาลัยวิสคันซิน (UWM) ยังคิดค่าธรรมเนียมค้างชำระ 1% ในทุกกรณีอีกด้วย
 • ค่าลงทะเบียนล่าช้า $75: สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนใหม่และนักเรียนที่ลงทะเบียนศึกษาต่อหลังจากกำหนดรับสมัคร นักเรียนเหล่านี้ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปหนึ่งเดือนล่วงหน้านับจากในวันแรกของภาคการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมการขอเพิกถอนล่าช้า $100: สำหรับการโอนย้าย เพิกถอน หรือยกเลิกหลังจากวันแรกของการเรียน

ความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับนักเรียนทุกท่าน

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม IEP ถือเป็นผู้มีความรับผิดชอบทางการเงินกับทาง
มหาวิทยาลัยวิสคันซิน (UWM) ว่าจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมดอย่างครบถ้วนในตลอดระยะเวลาที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักเรียนแต่ละท่านจะมีบัญชีออนไลน์ (PAWS account) ที่มีข้อมูลทางการเงินและบันทึกวันกำหนดชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบัญชี PAWS มิใช่ความรับผิดชอบของสปอนเซอร์ นักเรียนจะถูกเชิญให้ออกจากห้องเรียนหากไม่ได้ชำระเงิน

วันเรียน

กรุณาดูรายละเอียดวันเรียนทางเวบไซท์ Session Dates

วิธีการชำระเงิน

กรุณาดู Payment Information เพิ่มเติมที่เวบไซท์ของเรา

 • การโอนเงินอิเล็กโทรนิกส์ (Bank transfer)
 • การซื้อขายแลกเปลี่ยนธนาณัติ (Money Order Exchange)
 • ชำระเงินด้วยตัวท่านเองที่แผนกการเงินมหาวิทยาลัยวิสคันซิน (UWM Cashier Office) (Mitchell Hall 285)
 • ชำระเงินด้วยโดยเครดิตการ์ด (สำหรับนักเรียนใหม่เท่านั้น)

การยกเลิกและการเพิกถอน

 • ต้องกรอกแบบฟอร์มขอออกจากการศึกษา
 • ไม่สามารถขอเงินค่าสมัครเบื้องต้นจำนวน $160 คืนได้
 • สามารถขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนเต็มจำนวนหากแจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันแรกของการเรียนการสอน
 • สามารถขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนได้ตามอัตราส่วนหากแจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากภาคการศึกษาได้เริ่มต้นแล้ว รวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอเพิกถอนด้วย  กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เวบไซท์
 • หากท่านเริ่มเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยวิสคันซิน (UWM) ท่านจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเต็มจำนวน

เปลี่ยนแผนการลงทะเบียนเรียนหลังจากภาคการศึกษาเริ่มแล้ว

 • การแจ้งการเปลี่ยนต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถส่งทางอีเมล์ได้)
 • เข้าพบตัวแทนผู้บริหารโปรแกรม ESL เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพคนเข้าเมือง (immigration status)
 • อาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอเพิกถอนล่าช้า $100 และนักเรียนอาจต้องชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน