Information in Thai

ยู ดับบิลยู เอ็ม อินเท็นซีฟ อิงริช โปรแกรมเป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเพื่อชีวิตการทำงาน อิงริช อินเทนสีฟ โปรแกรม
ในหนึ่งภาคการศึกษาประกอบด้วย 2 ช่วง แต่ละช่วงมีระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผู้มีความสนใจ
สามารถเลือกสมัครโปรแกรม 8 สัปดาห์ หรือ 16 สัปดาห์ โปรแกรมของเราเปิด
รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายที่มีอายุ

ประกันสุขภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นักเรียนทุกท่านที่มีวีซ่า F1 ต้องมีประกันสุขภาพ

นักเรียนทุกท่านที่มีวีซ่า F1 จะได้รับการสมัครประกันสุขภาพโดยอัตโนมัติผ่าน Student Assurance Services ประกันสุขภาพประเภทอื่นจะไม่ได้รับการยอมรับ ค่าประกันสุขภาพอยู่ในความรับผิดชอบของนักเรียนและต้องชำระทันทีที่เดินทางมาถึง

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซด์ https://apply.wisconsin.edu/
  • ที่หน้าเว็บเพจคลิกที่ “Special Student”
 • ส่งสำเนาพาสปอร์ต และ วีซ่า ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ หรือ นำมาที่ ESL Programs ด้วยตัวท่านเอง
 • ชำระค่าสมัคร 160 เหรียญสหรัฐ (USD) ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ค่าเล่าเรียนทั้งหมดต้องชำระภายในวันพุธก่อนวันแรกของการเปิดเรียน
 • กรอกใบลงทะเบียนที่ทางโปรแกรมของเราจะส่งให้ท่านมางอีเมล์
 • เตรียมเอกสารจำเป็นทุกอย่างที่ทางโปรแกรมขอให้พร้อม สำหรับนักเรียนที่ยื่นขอ I-20 ต้องเตรียมเอกสารรับรองทางการเงิน ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชิวิตให้พร้อม

ข้อมูลค่าใช้จ่ายในปี 2017-18 สำหรับผู้สมัครที่ถือวีซ่า F1

ค่าเล่าเรียนและค่าทำเนียม (โดยประมาณ) 4 เดือน 2 เดือน
ค่าเล่าเรียน $5,964.80 $2,982.40
ค่าประกันสุขภาพ (จำเป็น) $641.00 $357.00
ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย $193.60 $193.60
ค่าธรรมเนียมบริหาร $110.00 $110.00
$6,909.40 $3,643.00
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต (โดยประมาณ) 4 เดือน 2 เดือน
หนังสือ $200.00 $200.00
ทีพัก $3,000.00 $1,500.00
อาหาร $1,600.00 $800.00
$4,800.00 $2,500.00
ยอดรวมในเอกสารรับรองทางการเงิ 4 เดือน 2 เดือน
$11,709.40 $6,143.00

ค่าธรรมเนียมล่าช้า

ค่าธรรมเนียมล่าช้า: $60 ค่าธรรมเนียมล่าช้าสำหรับการสอบวัดระดับ,
$25 ค่าธรรมเนียมล่าช้าในการชำระค่าเล่าเรียนไม่ตรงตามกำหนดต่อเดือน,
ค่าธรรมเนียมล่าช้าสำหรับมหาวิทยาลัย (UWM) อีก 1%

ความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับนักเรียนทุกท่าน

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมนี้ (IEP) ถือเป็นผู้มีความรับผิดชอบทางการเงินกับทาง
มหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ในการจ่ายค่าธรรมเนียกมาศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆทั้งหมดใน
ช่วงเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

นักเรียนแต่ละท่านจะมีบัญชีออนไลน์ (PAWS account) ที่มีข้อมูลทางการเงินรวมถึง
วันกำหนดชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ

นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบัญชี PAWS มิใช่ความรับผิดชอบของ
สปอนเซอร์

วันเรียน

โปรดดูรายละเอียดวันเรียนทางเว็บไซด์ Session Dates

วิธีการชำระเงิน

โปรดดูข้อมูลทางเว็บไซด์ Payment Information

 • การโอนเงินอิเล็กโทรนิกส์ (Bank to Bank)
 • การชำระเงินทางไปรษณีย์ (Bank check หรือ Money Order)
 • ชำระเงินด้วยตัวท่านเองที่ UWM Cashier Office (Mitchell Hall 285)
 • ชำระเงินด้วย ePayment โดยเครดิตการ์ด (สำหรับนักเรียนใหม่เท่านั้น)

การยกเลิกและการเพิกถอน

 • การยกเลิกต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรือทางอีเมล์
 • ไม่มีการขอรับเงินคืนสำหรับค่าสมัครเบื้องต้น $160
 • ท่านจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเต็มจำนวนหากท่านยกเลิกก่อนวันแรกของสัปดาห์แรก
 • ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนหากท่านแจ้งยกเลิกหลังจากภาคการศึกษาเริ่มแล้ว
 • หากท่านได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยและไม่มีความจำเป็นต้องเรียนในโปรแกรมนี้ (IEP) ท่าจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเต็มจำนวน

เปลี่ยนแผนการลงทะเบียนเรียนหลังจากภาคการศึกษาเริ่มแล้ว

 • การแจ้งการเปลี่ยนต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรือทางอีเมล์
 • พบหัวหน้าโปรแกรม (Director) เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพคนเข้าเมือง (immigration status)
 • ท่านไม่ได้รับเงินคืนหากท่านแจ้งยกเลิกหลังจากภาคการศึกษาเริ่มแล้ว